Горячее исповедание Веры против экуменизма (ΘΕΡΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ)

Примечания:

1. Послания свт. Геннадия II Схолария, патриарха Константинопольского. Περί τῆς μόνης ὁδοῦ πρός σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, εἰς Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου, Ἅπαντα τά εὑρισκόμενα, Oevres Complectes de Georges Schjlarios, T. I – VII, Paris 1928—1936, ed. L. Petit – X. Siderides – M. Jugie, t. III, 434-452

2.  Ин. 8, 12 «Я есмь свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

3. Деян. 4, 12

4. 1Иоан. 4, 2-3 «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире».

5. прп. Косьма Этолийский. Διδαχές (καὶ Βιογραφία). ἔκδ. Τῆνος. Ἀθήνα, Διδαχή Α 1, 37, σελ. 142 «Все веры являются ложными, фальшивыми, все от дьвола. Поэтму я принял истинную, божественную, небесную, спасительную, совершенную веру,и по моему разумению и по по вашемутолько вера благочестивых и православных христиан является хорошей и святой, в нее мы уверовали и вреслись во имя Отца и Сына и Святого Духа».

6. Ὁμιλία πρό τῆς ἐξορίας. 1 ΕΠΕ 33, 186 См. в русском пер. Свт. Иоанн Златоуст. Творения. Репринт. М. 1994, т.3, кн. 2, с. 444 Беседа перед отправлением в ссылку.

7. Ἐπιστολή 90, Τοίς ἁγιωτάτοις ἀδελφοίς καὶ ἐπισκόποις τοίς ἐν τῇ Δύση 2, ΕΠΕ 2, 20 В русск. перводе См. Творения, ч.2. письма писанные св. Василием в продолжении его епископства, 370-378гг. Письмо 86 (90). К святейшим братиям и епископам на Западе.

8. В русском переводе Послания этого текста нет, но он приводится в «Исповедании правосй веры...» св. Марка Эфесского

. 9Γαλ. 1, 9. Εἰς Γαλ. Ὁμιλ. Κεφ. 1, PG 61, 624 Беседа на послание к Галатам.

10. См. Деяния Вселенских соборов. СПб. 1996, т.4. VI и VII Вселенские соборы, стр. 605, 606. Послание боголюбезным иереям и клирикам святейшей Великой церкви Божией и всех церквей богохранимого царствующего града. Mansi, 13, 409-412.

11. О моральной распущенности и падении даже в среде клириков уже упоминал в начале 15 столетия свт. Симеон Фессалоникийский. См. Ἐπιστολήν Δογματικήν 16 ἐν .D. Balfur, Συμεῶν ἀρχιεπισκόποθ Θεσσλονίκης (1416/17 – 1429). Ἔργα Θεολογικά, Ἀνάλεκτα Βλαστάδων 34, Θεσσλονίκη 1981, σελ. 218.

12. Διάλογος 23, ΠΓ 155, 120-121. Ἐπιστολήπερί τῶν Μακαρισμῶν 5, ἐν D. Balfur, Συμεῶν ἀρχιεπισκόποθ Θεσσλονίκης (1416/17 – 1429). Ἔργα Θεολογικά, Ἀνάλεκτα Βλαστάδων 34, Θεσσλονίκη 1981, σελ. 226

13.  1-е каноническое правило свт. Василия Великого. См. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. Репринт. СТСЛ. 1996, т. 2, с. 368

14. В документе 9 Генеральной Ассамблеи ВСЦ 2006г. в Порт Аллегро, Бразилии, который был принят и представителями Православной Церкви, и проходило под названием «Called to be One Church», в 8 параграфе говориться: «Все крещенные являются соединенными во Христе в Его Теле». В 9 параграфе: «То что мы все вместе принадлежим Христу через крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, и это дает возможность в церквах, даже если они разногласят, совершать их водительство. Мы уверены в сущесвовании единого крещения, как точно также существует одно тело и один Дух, едина надежда нашего призвания, единый господь, единая вера, единый Бог и Отец всех нас (см. Еф. 4, 4-6)». Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас) в работе Orthodox Ecclesiology and the Ecumenical Movement, Sourozh Diocesan Magazine (England, Augoust 1985, t.21, p. 23), излагая данную позицию, пишет: «В отношении крещения, даже если имеет место быть раскол, разделение, схизма, вы можете также говорить о Церкви... Православие, в моем понимании, принимает участие в экуменическом движении как движении крещенных христиан, которые находятся в состоянии разделения, потому что не могут выразить ту же веру совместно. И в конечном итоге это произойдет, потому что испытываемый нами сегодня недостаток любви, благодаря Богу, исчезает».

15.  Ἀπολογητικός τῆς εἰς Πόντον φυγής 82, ΕΠΕ 1, 176, В русском переводе см: Святитель Григорий Богослов. Творения. Репринт. СТСЛ. 1994, т. 1. Слово 3. В котором свт. Григорий оправдывает свое удаление в Понт…, с. 54

16. Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам. М. Издат. совет МП, 1994, с. 770. Беседа 22, 2. Εἰς Ρωμ. Ὁμιλ. 22, 2. PG 60, 611

17. Свт. Иоанн Златоуст, Творения т.11, ч.1, Беседы на послание к Филлипийцам, 2. Εἰς Φιλιπ. Ὁμιλ. 2, 1. PG 62, 119

18. См. Святейшего митрополита Эфесского, кир Марка Евгеника, Исповедание правой веры, изложенное на соборе, бывшем с латинянами, во Флоренции. в книге архим. Амвросий (Погодин).Святой Марк Эфесский и Флорентийская Уния., стр. 282-283

19. См. Ἰ. Καρμίρη, Τὰ Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. 2, σελ. 958.

20. Совместное Заявление папы Иоанна Павла II и патриарха Варфоломея во время вторичного посещения Рима 29 июня 1995г. Ранее тоже самое завила Смешанная Богословская Комиссия по диалогу Православной Церкви с Римо-Католической в Баламанд, Ливане в 1993г.

21. Еф. 4, 5

22. Архим. Иустин Попович. Православная Церковь и Экуменизм. Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 224

 

 


Страницы: 1 2 3 4

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий