Поученіе. Св. Григорій Богословъ

Прот. Григорій Дьяченко († 1903 г.)

О примиреніи съ ближними.

Святитель Григорий Богослов /Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

 I. Св. Григорій, архіеп. константинопольскій, память коего совершается нынѣ, прославился своею высокою жизнію. По желанію императора Ѳеодосія и народа, Григорій былъ избранъ на константинопольскую каѳедру и предсѣдательствовалъ на второмъ вселенскомъ соборѣ.

Но когда на соборѣ произошелъ раздоръ по поводу сего избранія, то св. святитель добровольно отказался отъ константинопольской каѳедры. «Я охотно слѣдую пророку Іонѣ, сказалъ св. Григорій, отказываясь отъ своей должности: для спасенія корабля (то-есть церкви) и я готовъ жертвовать собою». Послѣ сего святитель Григорій посвятилъ себя строгой пустыннической жизни: жилъ среди утесовъ, около звѣрей, ходилъ босыми ногами, носилъ худую одежду, спалъ на голой землѣ и никогда не возжигалъ огня, чтобы согрѣть тѣло свое. Онъ оставилъ послѣ себя много замѣчательныхъ сочиненій, за которыя, особенно за сочиненія о Богѣ-Словѣ, Спасителѣ міра, былъ прозванъ Богословомъ. Подобно Василію Великому и Іоанну Златоусту, онъ называется великимъ и вселенскимъ учителемъ. Почилъ онъ въ 389 году

II. Св. Григорій, добровольно отказавшійся отъ каѳедры константинопольскаго архіепископа, дабы прекратить раздоръ и водворить миръ, столь любезный его душѣ, научаетъ и насъ, братіе, всѣми силами стараться о сохраненіи христіанскаго мира между людьми. Чаще всего христіанскій миръ между людьми не возстановляются потому, что изъ-за гордости, мстительности или иныхъ страстей, не хотятъ простить врагамъ своимъ и примириться съ ними. Но истинный христіанинъ долженъ стать выше страстей, которыя могутъ увлечь его къ погибели, и непремѣнно мириться со своими врагами, если только это отъ него зависитъ.

а ) Причины, побуждающія насъ ко взаимному примиренію, по ученію св. Тихона задонскаго, суть слѣдующія:

Богъ повелѣваетъ оставлять ближнему обиды и примиряться...

Христіанская любовь требуетъ, дабы брату нашему, оскорбившему насъ по немощи, или діавольскому наущенію, не мстить, но умилосердившись, простить,—и не попущать гнѣву въ злобу и ненависть возрасти, но тотчасъ начинающее куриться зло угасить духомъ кротости и человѣколюбія.

Да подвигнетъ насъ ко взаимному прощенію и другъ друга помилованію милосердіе Божіе, которое на всякъ день и часъ намъ согрѣшающимъ является... Ибо всѣ мы, кто бы ни были, человѣки есмы, грѣшники есмы, земля и пепелъ есмы: въ сравненіи предъ Богомъ, предъ Которымъ весь свѣтъ, какъ капля, мы ничто. Велико ли убо, когда человѣкъ человѣку согрѣшаетъ, и грѣшникъ грѣшнику прощаетъ?..

Да подвигнетъ насъ къ прощенію ближнихъ собственная наша польза! Ибо кто прощаетъ ближнему, тому удобный приступъ къ благости Божіей отверзается;... а тотъ, кто не отпускаетъ согрѣшеній брату, какъ скажетъ: Отче нашъ!., остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должнгтомъ нашимъ...

 Аще принесеши даръ твой ко алтарю, и ту помянеши, яко братъ твой имать нѣчто на тя... Остави ту даръ твой предъ алтаремъ, и шедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, и тогда пришедъ принеси даръ твой (Матѳ. 5, 23—26).

Смотри, христіанине, колъ нужно намъ съ ближнимъ нашимъ примиреніе. Богъ ни покаянія нашего, ни молитвы, ни иного чего отъ насъ не пріемлетъ, пока съ ближнимъ нашимъ не примиримся... Словомъ ближняго твоего ты оскорбилъ, словомъ и примирись: смирись предъ нимъ и испроси прощеніе. Дѣломъ ближняго твоего оскорбилъ: дѣломъ и примирись...

Б) Всѣ возраженія противъ христ. мира тотъ же святитель такъ опровергаетъ. «Мнѣ ли у него просить прощенія? онъ — простецъ, а я благородный». Но и онъ человѣкъ есть, какъ и ты: у Бога всѣ мы по естеству равны...

«Онъ-де злой человѣкъ?» Не правда; видя твое смиреніе, а самъ смирится.

«Я-де ни въ чемъ не виноватъ; онъ меня безъ всякой причины оскорбилъ?» Бываетъ сіе: но въ чемъ намъ виноватъ Богъ? Праведенъ Господь и нѣсть неправды въ Немъ; однакоже безстыдно согрѣшаемъ и оскорбляемъ Его: и просимъ милости и получаемъ милость.

III. Оставимъ же всѣ отговорки, и миръ дадимъ всѣмъ. (Сост. Г. Д-ко по твор. св. Тихона заденскаго).

Священникъ Григорій Дьяченко.
М.Изданіе книгопродавца А. Д. Ступина, 1896

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий